PRIVACY STATEMENT
St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5246JH) Rosmalen aan De Kleine Elst 22, stelt een platform ter beschikking om een Dienstverlener met een Opdrachtgever te koppelen. Voor het gebruik van het platform is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt en verwerkt. St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. acht een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. houdt zich daarbij aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming. In deze privacy statement leest u meer over hoe wij dit doen.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen een Dienstverlener en een Opdrachtgever. St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze invoert of doet invoeren op het platform. Wanneer u als Opdrachtgever een Vraag op het platform plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de uitvoering van een overeenkomst mogelijk te maken. Denk daarbij aan het bewaren door St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. van bijvoorbeeld de ingevoerde contactgegevens en andersoortige gegevens van de contactpersoon bij Opdrachtgever. Daarnaast zal St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over aanbiedingen en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u daar vooraf toestemming voor geeft en u zult zich gemakkelijk weer voor die nieuwsbrief kunnen afmelden op de wijze als onderaan elke nieuwsbrief aangegeven.

VERZAMELDE GEGEVENS
St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. verzamelt en bewaart voor zover dat nodig is voor het gebruik van het platform en de uitvoering van een overeenkomst de via het platform ingevoerde persoonsgegevens. Daarnaast verzamelt St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. aanvullende informatie, zoals informatie (versie besturingssysteem, ingestelde voorkeuren etc.) van  het apparaat waarmee u het platform gebruikt, informatie over de diensten die gebruikt en de wijze waarop u die diensten gebruikt. Tot slot worden via de website en het platform locatiegegevens en IP-adressen gebruikt die inzichtelijk maken wanneer u welke diensten gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. beter op haar klanten af te stemmen en het gebruik van het platform en de website te optimaliseren.

OPSLAG GEGEVENS EN DERDEN
De persoonsgegevens worden in een relatiebeheersysteem opgeslagen.  St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden dus niet zonder uw toestemming, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van cookies, aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk of ingevolge een rechterlijke uitspraak verplicht zijn dan wel indien voor de uitvoering van de Overeenkomst deze verstrekking noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden voor eigen marketingdoeleinden van de betreffende derden. Persoonsgegevens worden
bewaard zolang als dat voor het doel waarvoor ze zijn verzameld nodig is of zolang als St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. daartoe door een wettelijke plicht wordt gedwongen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens dienen te worden verwijderd, bijvoorbeeld wegens een gerezen gebrek aan relevantie, kunt u daartoe altijd contact opnemen met St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V via de onderstaande contactgegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES

WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT
St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS Schoonmaakdiensten B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom van belang dat u regelmatig het privacy statement doorleest om te zorgen dat u telkens op de hoogte bent van de meest recente stand van zaken met betrekking tot uw privacy.

VRAGEN
Als u nog vragen of zorgen heeft die niet door dit privacy statement beantwoord zijn, kunt u contact opnemen met St. Gotthard Schoonmaakdiensten /SGS
Schoonmaakdiensten B.V. per e-mail via info@sgs-schoonmaakdiensten.nl.

Contact

073-6400467 (Algemeen)
073-6400461 (Calamiteiten)
info@sgs-schoonmaakdiensten.nl

Bezoekadres

De Kleine Elst 22
5246 JH Rosmalen

Openingstijden

Maandag-Vrijdag 08.00-17.00u
Zaterdag / Zondag gesloten

Uitgezonderd calamiteiten